Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος και Ούρων

 • 5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • CRP υψηλής ευαισθησίας (hsCRP), ΠΟΣΟΤΙΚΗ
 • G-6PD ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • Ph ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΟΡΟΥ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24h ή 12h
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Chol/HDL)
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΛΔΟΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
 • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
 • ΑΛΦΑ 1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α ΙΙ ΟΡΟΥ (ΑΡΟ ΑΙΙ)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (Αpο-Α1) ΟΡΟΥ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (Αpo-B) ΟΡΟΥ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (Apo-E) ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΟ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2h
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΟΡΟΥ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ) ΟΡΟΥ
 • β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • γ-GT (Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ)
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH) ΟΡΟΥ
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • HbA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
 • δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ 24h
 • δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΔΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ COCKCROFT-GAULT
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CK, CPK, CK-MB) ΟΡΟΥ
 • ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24 h
 • ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Πρωινή ούρηση)
 • CK-MB (ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΜΒ)
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24h/12h, 2h
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ (A/G ratio)
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)
 • ΛΙΘΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
 • Lp-a (ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ -α ΟΡΟΥ
 • ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΥΡΩΝ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ACE (ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ) ΟΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΟΛΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa &lamda ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
 • SGOT/ AST
 • SGPT
 • ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
 • ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ ΟΡΟΥ + ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
 • ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (HPLC)
 • ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ) ΟΡΟΥ
 • ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (eGFR)
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΣΕΛΗΝΙΟ
 • ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
 • TIBC ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
 • ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h, 2h
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
 • ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
 • HDL ΟΡΟΥ
 • LDL ΟΡΟΥ
 • VLDL
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΧΡΩΜΙΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ