Προγεννητικός Έλεγχος

    ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS
    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
    ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
    ΣΙΔΗΡΟΣ
    RPR
    HBsAg
    HIV1/2
    HCV
    ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG, IgM
    ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM
    ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG, IgM