Νεοπλασματικοί Δείκτες

    A-FP     NSE
    CEA     MCA
    CA 19-9     SCC
    CA 15-3     TPA
    CA 125     TPS
    CA 50     PSA
    CA 72-4     FPSA

    FPSA/TPSA