Ηλεκτροφορήσεις - Ανοσοηλεκτροφορήσεις


    BENCE JONES ΟΥΡΩΝ 24h ΜΕ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
    ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
    ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24h
    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΥ
    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24h
    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
    ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
    ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH)