Εξετάσεις Γονιμότητας

    AMH     TESTO
    ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4)     FTESTO
    PAPP-A     TSH
    Inhibin B     PRG/17-OHP
    E1     PRL
    E2     SHBG
    E3     DHEA
    FSH     DHEA-S
    LH     β-HCG

    ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ