Επίπεδα Φαρμάκων

 • ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΝΝΑΒΙΔΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΦΑΙΝΥΚΥΚΛΙΔΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (PCP)
 • ΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ
 • ANTI-DRUG ΟΥΡΩΝ
 • CLONAZEPAM
 • DIAZEPAM
 • DIPHENAL
 • DULOXETINE ΟΡΟΥ
 • ETHOSUXIMIDE ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • HALOPERIDOL ΟΡΟΥ
 • ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ ΟΡΟΥ