Επίπεδα Φαρμάκων


    ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ     DIPHENAL
    ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ     DULOXETINE ΟΡΟΥ
    ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ     ETHOSUXIMIDE ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
    ΚΑΝΝΑΒΙΔΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ     HALOPERIDOL ΟΡΟΥ
    ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΟΥΡΩΝ     ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
    ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΥΡΩΝ     ΔΙΓΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ
    ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΟΥΡΩΝ     ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
    ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ     ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ ΟΡΟΥ
    ΦΑΙΝΥΚΥΚΛΙΔΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (PCP)     ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ ΟΥΡΩΝ
    ΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ     ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ANTI-DRUG ΟΥΡΩΝ     ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ ΟΡΟΥ
    CLONAZEPAM     ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ ΟΡΟΥ
    DIAZEPAM     ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ ΟΡΟΥ