• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Check Up
Check up 1

ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT-SGPT
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
PSA (ΑΝΔΡΕΣ >50 ΕΤΩΝ)


Check up 2

ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT-SGPT
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
γ-GT
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Ca
P
Mg
ΤΚΕ
CRP
CPK
PSA (ΑΝΔΡΕΣ >50 ΕΤΩΝ)