• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Εξετάσεις Γονιμότητας
AMH
ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4)
PAPP-A
Inhibin B
E1
E2
E3
FSH
LH
TESTO
FTESTO
TSH
PRG/17-OHP
PRL
SHBG
DHEA
DHEA-S
β-HCG
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ