• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος και Ούρων
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ ΟΡΟΥ
CRP υψηλής ευαισθησίας (hsCRP), ΠΟΣΟΤΙΚΗ
G-6PD ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
Ph ΟΥΡΩΝ 24h
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΟΡΟΥ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24h ή 12h
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Chol/HDL)
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΔΟΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
ΑΛΦΑ 1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕ‘ΙΝΗ Α ΙΙ ΟΡΟΥ (ΑΡΟ ΑΙΙ)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕ‘ΙΝΗ Α1 (Αpο-Α1) ΟΡΟΥ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕ‘ΙΝΗ Β (Αpo-B) ΟΡΟΥ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕ‘ΙΝΗ Ε (Apo-E) ΟΡΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2h
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΟΡΟΥ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ) ΟΡΟΥ
β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
γ-GT (Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ)
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH) ΟΡΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
HbA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ 24h
δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΔΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ COCKCROFT-GAULT
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CK, CPK, CK-MB) ΟΡΟΥ
ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24 h
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Πρωινή ούρηση)
CK-MB (ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΜΒ)
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24h/12h, 2h
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ (A/G ratio)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)
ΛΙΘΙΟ ΟΡΟΥ
ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
Lp-a (ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ -α ΟΡΟΥ
ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΥΡΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ACE (ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ) ΟΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΟΛΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa &lamda ΟΥΡΩΝ 24h
ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
SGOT/ AST
SGPT
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24h
ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ ΟΡΟΥ + ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ
ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (HPLC)
ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ) ΟΡΟΥ
ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (eGFR)
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΣΕΛΗΝΙΟ
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
TIBC ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h, 2h
ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
VLDL
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΙΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ